MENU (C) (3)

Un altro show - Shiva 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

feat. Geolier | Uoh! Sto in bilico tra piacere e scopo (Uoh)
Senso di colpa uccide più del senso di vuoto (Uoh)
Scrivo poesie tra gli edifici e i colpi da fuoco (Uh, yeah)
Amarsi non è più innocuo, ferirsi diventa un gioco (Uoh)

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Un altro show - Shiva 「Lời bài hát」

feat. Geolier | Uoh! Sto in bilico tra piacere e scopo (Uoh)
Senso di colpa uccide più del senso di vuoto (Uoh)
Scrivo poesie tra gli edifici e i colpi da fuoco (Uh, yeah)
Amarsi non è più innocuo, ferirsi diventa un gioco (Uoh)
Ho perso troppo tempo appresso a cercare di cambiare (Yeah, yeah)
Che in realtà queste apparenze sono spesso bugiarde (Yeah, yeah, yeah)
Non sono bravo a nascondermi dal nostro legame (Yeah, yeah, yeah)
Ma vederti stare bene insieme a un altro fa male (Uah, uoh)
Io ti aspetto giù, ho una Camel Blue da fumare in due, scendi un attimo
Mentre un altro show passa via veloce queste banconote stan bruciando
Non posso mentire, lei è come il mio karma, tutto mi ritorna, yeah, yeah
Ho dovuto soffrire prima di capire gli occhi di una donna, yeah, yeah

[Ritornello: Shiva]
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (Uh-ah)
Quello che lui ti dà (Uh yeah)
Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (No, mai)
Quello che lui ti dà (Ti dà)
Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')
[Strofa 2: Geolier]
Yeah, yeah
È tanto ca tra me e te nun va
Sulo ca nun tenimmo 'o curaggio
E dicere ca tra nuje è fernuta
Pure si pare ca mo iniziaje
Nuje ce tatuaimo l'iniziale
Stranamente faceva cchiù male
Pochi juorne e t''o vuó cancellá
Comm'e 'a Birkin ca mo t'hê 'ccattato
Nuje simmo accussì
Comme duje abusive ca campano e basta
I' te tengo a dint'ô posto 'e ll'anema ca nun tengo
'A quanno tu sî venuta vicino a me


Nun t'immagine 'a vita toja senza 'e me
Stammo appiccianno sorde 'e n'atu show
Passano a treciento n'atu stop

[Ritornello: Shiva]
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (Uh-ah)
Quello che lui ti dà (Uh yeah)
Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')
Faccio e non basta mai (Uh, yeah)
Faccio e non basta mai (No, mai)
Quello che lui ti dà (Ti dà)


Non è ciò che mi dà (Uoh, uoh, uoh)
Stan prendendo fuoco banconote di un altro show (Oh-oh-oh-oh-oh)
Che si vive solo dopo che si è morti un po' (Po')


Un altro show - Shiva 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Uoh! Tôi đang ở trong sự cân bằng giữa niềm vui và mục đích (UOH)
Cảm giác tội lỗi giết chết nhiều hơn một cảm giác trống rỗng (UOH)
Tôi viết thơ giữa các tòa nhà và tiếng súng (uh, yeah)
Yêu nhau không còn vô hại nữa, làm tổn thương trở thành một trò chơi (UOH)
Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để cố gắng thay đổi (yeah, yeah)
Rằng trong thực tế, những sự xuất hiện này thường là lời nói dối (vâng, vâng, yeah)
Tôi không giỏi trốn tránh trái phiếu của chúng tôi (yeah, yeah, yeah)
Nhưng nhìn thấy bạn cảm thấy tốt cùng với một người khác đau (uah, uoh)
Tôi sẽ đợi bạn ở tầng dưới, tôi có một con lạc đà để hai người hút thuốc, xuống một lúc
Khi một chương trình khác vội vã bởi các hóa đơn này đang bùng cháy


Tôi không thể nói dối, cô ấy giống như nghiệp chướng của tôi, tất cả đều quay trở lại với tôi, yeah, yeah
Tôi đã phải đau khổ trước khi tôi hiểu đôi mắt của một người phụ nữ, vâng, vâng

[Chorus: Shiva]
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (uh, yeah)
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (uh-ah)
Những gì anh ấy cho bạn (uh yeah)
Đó không phải là những gì anh ấy cho tôi (uoh, uoh, uoh)
Hóa đơn từ một chương trình khác đang bắt lửa (oh-oh-oh-oh)
Rằng bạn chỉ sống sau khi bạn chết một chút (nhỏ)
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (uh, yeah)
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (không, không bao giờ)
Những gì anh ấy cho bạn (cho bạn)
Đó không phải là những gì anh ấy cho tôi (uoh, uoh, uoh)


Hóa đơn từ một chương trình khác đang bắt lửa (oh-oh-oh-oh)
Rằng bạn chỉ sống sau khi bạn chết một chút (nhỏ)

[Câu 2: Geolier]
tuyệt
Đó là quá nhiều ca giữa bạn và tôi nó không đi
Sulo ca Nun Tenimmo 'O Curaggio
Và để nói Ca Tra Nuje là Fernuta
Có vẻ như đây là sự khởi đầu của tôi
Nuje chúng tôi xăm mình cái đầu
Kỳ lạ là nó đau hơn
Rất ít Juorne và T'o Vuó Cancellá
Comm'e 'a birkin ca mo t'hê' ccattato
Nuje Simmo bị buộc tội


Comme duje lạm dụng ca Campania và đó là nó
Tôi đã có bạn trong Dint'ô posto 'e ll'anema ca nun tengo
Làm thế nào bạn đến gần tôi
Đừng tưởng tượng cuộc sống của bạn mà không có tôi
Chúng tôi là người điếc appicanno 'e n'atu show
Họ vượt qua ở ba trăm n'atu

[Chorus: Shiva]
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (uh, yeah)
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (uh-ah)
Những gì anh ấy cho bạn (uh yeah)
Đó không phải là những gì anh ấy cho tôi (uoh, uoh, uoh)
BankNotes từ một chương trình khác đang bắt lửa (oh-oh-oh-oh-oh)
Rằng bạn chỉ sống sau khi bạn chết một chút (nhỏ)


Tôi làm và nó không bao giờ đủ (uh, yeah)
Tôi làm và nó không bao giờ đủ (không, không bao giờ)
Những gì anh ấy cho bạn (cho bạn)
Đó không phải là những gì anh ấy cho tôi (uoh, uoh, uoh)
BankNotes từ một chương trình khác đang bắt lửa (oh-oh-oh-oh-oh)
Rằng bạn chỉ sống sau khi bạn chết một chút (nhỏ)Lyrics by Sanderlei

#sanderlei