MENU (C) (8)

Wednesday Dance 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Bloody Mary - Lady Gaga | ♪♪ ...to kill the king upon his throne. I'm ready for their stones
I'll dance, dance, dance. With my hands, hands, hands. Above my head, head, head
Like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance. With my hands, hands, hands above my head
Hands together, forgive him before he's dead, because ♪♪

#sanderlei #wednesdaydance #wednesday #lyrics #TikTok #REMIX


Wednesday Dance 「Lời bài hát」

Bloody Mary - Lady Gaga | ♪♪ ...to kill the king upon his throne. I'm ready for their stones
I'll dance, dance, dance. With my hands, hands, hands. Above my head, head, head
Like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance. With my hands, hands, hands above my head
Hands together, forgive him before he's dead, because ♪♪

Bloody! Love is just a history that they may prove
And when you're gone, I'll tell them my religion's you
When Punktious comes to kill the king upon his throne
I'm ready for their stones

[Pre-Chorus]
I'll dance, dance, dance
With my hands, hands, hands
Above my head, head, head
Like Jesus said
I'm gonna dance, dance, dance
With my hands, hands, hands
Above my head, hands together
Forgive him before he's dead because

[Chorus]
I won't cry for you
I won't crucify the things you do
I won't cry for you, see (See)
When you're gone, I'll still be Bloody Mary

[Post-Chorus]Love

[Verse 2]
We are not just art for Michelangelo to carve
He can't rewrite the aggro of my furied heart
I'll wait on mountaintops in Paris, cold
J'veux pas mourir toute seule

[Pre-Chorus]
I'll dance, dance, dance
With my hands, hands, hands
Above my head, head, head
Like Jesus said
I'm gonna dance, dance, dance


With my hands, hands, hands
Above my head, hands together
Forgive him before he's dead because

[Chorus]
I won't cry for you
I won't crucify the things you do
I won't cry for you, see (See)
When you're gone, I'll still be Bloody Mary

[Post-Chorus]
Love
Gaga, Gaga
Gaga, Gaga


Gaga, Gaga
Gaga, Gaga

[Bridge]
Dum, dum, da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dittie-da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dittie-da-di-da
Dum, dum, da-di-da

[Chorus]


I won't cry for you
I won't crucify the things you do, do, do
I won't cry for you, see (See)
When you're gone, I'll still be Bloody Mary

[Post-Chorus]
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)
Oh (Gaga)[Outro]
Liberdade e amor


Wednesday Dance 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Dính máu! Tình yêu chỉ là một lịch sử mà họ có thể chứng minh
Và khi bạn đi, tôi sẽ nói với họ tôn giáo của tôi là bạn
Khi punktious đến để giết nhà vua trên ngai vàng của mình
Tôi đã sẵn sàng cho những viên đá của họ

[Công việc trước]
Tôi sẽ nhảy, nhảy, nhảy
Với bàn tay, tay, bàn tay của tôi
Trên đầu tôi, đầu, đầu
Như Chúa Giêsu đã nói


Tôi sẽ nhảy, nhảy, nhảy
Với bàn tay, tay, bàn tay của tôi
Phía trên đầu tôi, hai tay với nhau
Tha thứ cho anh ta trước khi anh ta chết vì

[Điệp khúc]
Tôi sẽ không khóc vì bạn
Tôi sẽ không đóng đinh những việc bạn làm
Tôi sẽ không khóc vì bạn, xem (xem)
Khi bạn đi, tôi vẫn còn đẫm máu Mary

[Hợp xướng]
Yêu và quý


[Câu 2]
Chúng tôi không chỉ là nghệ thuật cho Michelangelo để khắc
Anh ấy không thể viết lại Aggro của trái tim giận dữ của tôi
Tôi sẽ đợi trên đỉnh núi ở Paris, lạnh
J'veux pas mourir toute seule

[Công việc trước]
Tôi sẽ nhảy, nhảy, nhảy
Với bàn tay, tay, bàn tay của tôi
Trên đầu tôi, đầu, đầu
Như Chúa Giêsu đã nói
Tôi sẽ nhảy, nhảy, nhảy
Với bàn tay, tay, bàn tay của tôi
Phía trên đầu tôi, hai tay với nhau


Tha thứ cho anh ta trước khi anh ta chết vì

[Điệp khúc]
Tôi sẽ không khóc vì bạn
Tôi sẽ không đóng đinh những việc bạn làm
Tôi sẽ không khóc vì bạn, xem (xem)
Khi bạn đi, tôi vẫn còn đẫm máu Mary

[Hợp xướng]
Yêu và quý
Gaga, Gaga
Gaga, Gaga
Gaga, Gaga
Gaga, Gaga[Cầu]
Dum, dum, da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dittie-da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dum, dum, da-di-da
Dittie-da-di-da
Dum, dum, da-di-da

[Điệp khúc]
Tôi sẽ không khóc vì bạn
Tôi sẽ không đóng đinh những việc bạn làm, làm, làm


Tôi sẽ không khóc vì bạn, xem (xem)
Khi bạn đi, tôi vẫn còn đẫm máu Mary

[Hợp xướng]
Oh (gaga)
Oh (gaga)
Oh (gaga)
Oh (gaga)
Oh (gaga)
Oh (gaga)
Oh (gaga)
Oh (gaga)

[Outro]


Liberdade e AmorLyrics by Sanderlei

#sanderlei