MENU (C)

Loser - Charlie Puth 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser

#BLACKPINK #lyrics #Loser #CharliePuth #sanderlei #TikTok #REMIX


Loser - Charlie Puth 「Lời bài hát」

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 1]
I just might get a little too drunk
So, I won't think about us (Uh)
I don't think about what (Uh)
We could have been, and


I stay up, like, three or four nights
So I won't dream about us (Uh)
I wake up with no luck (No)
I just can't win
[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Uh-ah)
It hurts whenever someone says her name (Someone says her name)
When we wеre goin' off and on (Uh-ah)
I guess I really playеd it wrong (Ah-uh)
I should’ve never let her slip away

[Chorus]
Oh, I'm such a loser


How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 2]
Uh, I just might get a little too gone
When she needed somebody (Uh)
Up against her body (Woah) at two A.M
Yeah, now I keep lyin' to myself
But she's just joking proudly (She's joking proudly)
She'll probably call me and we'll be us again[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Ah-uh)
It hurts whenever someone says her name (Stay)
[Chorus]
No, I'm such a loser
How'd I ever lose her? (Lose her)
Oh, baby, I must've been out of my mind (-ind)
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her? (Her)
I'll never recover, I'll never be fine (Fine)
Cause I-I, uh


[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (I)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Bridge]
Tell me God is real
Do you think about me still?
Or am I livin' for nothing?
Don't know where it went
Wrong but I'll just take the hint


It's gonna take some adjusting

[Chorus]
Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser (Oh!)
Why'd I have to lose her? (I'll never)
I'll never recover, I'll never be fine (Oh, baby, I)
Cause I-I'm a loser
[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (Ah, hey)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)


I'm-ma-ma-ma-ma (What I say)
I'm-ma-ma-ma-ma (When I say)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser


Loser - Charlie Puth 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Ồ, tôi thật là một kẻ thua cuộc
Làm thế nào tôi mất cô ấy?
Ôi, con yêu, anh chắc đã rời khỏi tâm trí của mình
Bây giờ, tôi-tôi là một kẻ thua cuộc
Tại sao tôi phải mất cô ấy?
Tôi sẽ không bao giờ hồi phục, tôi sẽ không bao giờ ổn
Vì I-I

[Câu 1]
Tôi có thể hơi quá say


Vì vậy, tôi sẽ không nghĩ về chúng tôi (uh)
Tôi không nghĩ về những gì (uh)
Chúng ta có thể đã được, và
Tôi ở lại, như, ba hoặc bốn đêm
Vì vậy, tôi sẽ không mơ về chúng tôi (uh)
Tôi thức dậy không có may mắn (không)
Tôi chỉ không thể thắng
[Công việc trước]
Tôi nên nhìn thấy tất cả cùng (uh-ah)
Cô ấy là một trong một triệu (uh-ah)
Nó đau bất cứ khi nào ai đó nói tên cô ấy (ai đó nói tên cô ấy)
Khi chúng ta đi và đi (uh-ah)
Tôi đoán tôi thực sự chơi sai (ah-uh)
Tôi nên không bao giờ để cô ấy trượt đi[Điệp khúc]
Ồ, tôi thật là một kẻ thua cuộc
Làm thế nào tôi mất cô ấy?
Ôi, con yêu, anh chắc đã rời khỏi tâm trí của mình
Bây giờ, tôi-tôi là một kẻ thua cuộc
Tại sao tôi phải mất cô ấy?
Tôi sẽ không bao giờ hồi phục, tôi sẽ không bao giờ ổn
Vì I-I

[Câu 2]
Uh, tôi có thể hơi quá biến mất
Khi cô ấy cần ai đó (uh)
Chống lại cơ thể cô ấy (woah) lúc hai giờ sáng


Vâng, bây giờ tôi giữ lyin 'cho chính mình
Nhưng cô ấy chỉ nói đùa một cách tự hào (cô ấy đang nói đùa một cách tự hào)
Cô ấy có thể sẽ gọi cho tôi và chúng tôi sẽ là chúng tôi một lần nữa

[Công việc trước]
Tôi nên nhìn thấy tất cả cùng (uh-ah)
Cô ấy là một trong một triệu (ah-uh)
Nó đau bất cứ khi nào ai đó nói tên cô ấy (ở lại)
[Điệp khúc]
Không, tôi là một kẻ thua cuộc
Làm thế nào tôi mất cô ấy? (Mất cô ấy)
Ôi, con yêu, tôi chắc chắn đã ra khỏi tâm trí của mình (-ind)
Bây giờ, tôi-tôi là một kẻ thua cuộc
Tại sao tôi phải mất cô ấy? (Cô ấy)


Tôi sẽ không bao giờ phục hồi, tôi sẽ không bao giờ ổn (tốt)
Vì i-i, uh

[Hợp xướng]
Tôi là tôi-ma-ma-ma
Tôi là tôi-ma-ma-ma
Tôi là Ma-Ma-Ma-Lo-O-O-O-O-Ser
Tôi là tôi-ma-ma-ma
Tôi là Ma-Ma-Ma-Ma (i)
Tôi là-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Cầu]
Nói với tôi Chúa là có thật
Bạn vẫn còn nghĩ về tôi à?


Hay tôi không có gì vì không có gì?
Không biết nó đã đi đâu
Sai nhưng tôi sẽ chỉ nhận được gợi ý
Nó sẽ cần một số điều chỉnh

[Điệp khúc]
Ồ, tôi thật là một kẻ thua cuộc
Làm thế nào tôi mất cô ấy?
Ôi, con yêu, anh chắc đã rời khỏi tâm trí của mình
Bây giờ, tôi-tôi là một kẻ thua cuộc (oh!)
Tại sao tôi phải mất cô ấy? (Tôi sẽ không bao giờ)
Tôi sẽ không bao giờ hồi phục, tôi sẽ không bao giờ ổn (oh, em yêu, tôi)
Vì tôi-tôi là một kẻ thua cuộc
[Hợp xướng]


Tôi là tôi-ma-ma-ma
Tôi là Ma-Ma-Ma-Ma (ah, hey)
Tôi là Ma-Ma-Ma-Lo-O-O-O-O-Ser
Tôi là Ma-Ma-Ma-Ma (những gì tôi nói)
Tôi là Ma-Ma-Ma-Ma (khi tôi nói)
Tôi là-ma-ma-ma-lo-o-o-o-serYouTube - TOP 50

#sanderlei