MENU (C)

Eddie - Red Hot Chili Peppers 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

I sail in the sunset's trail
I'm a bit of a king
Granny would take a trip
I've been bending the strings

#BLACKPINK #lyrics #Eddie #RedHotChiliPeppers #sanderlei #TikTok #REMIX


Eddie - Red Hot Chili Peppers 「Lời bài hát」

I sail in the sunset's trail
I'm a bit of a king
Granny would take a trip
I've been bending the strings
Got hammers in both my hands
Such a delicate touch
They say I'm from Amsterdam
Does that make me Dutch?

[Chorus]
Please don't remember me
For what I did last night, oh
Please don't remember me


Love them children
Please don't remember me
It's only 1980, it's only 1983
[Verse 2]
Smoking the reefer
Feeling my own light
My brother's a keeper
I married a TV wife
The dеvil's Camaro
Parked in the high school lot
A little sombrеro
Cause teacher was way too hot

[Chorus]


Please don't remember me
For what I did last night, oh
Please don't remember me
Listen [?] now
Please don't remember me
It's only 1980, it's only 1983

[Bridge]
Tell my love "But leave me never"
Can't complain about the weather
Snowing at the rainbow, have a ball
Cut my teeth down at the whiskey
GTOs tried to kiss me
One more song, they have seen it all


[Instrumental Interlude]

[Chorus]
Please don't remember me
For what I did last night, oh
Please don't remember me
What'd I say, oh?
Please don't remember me
It's only 1980, it's only 1983
Please don't remember me
For what I did with David
You know I'm talkin' David Lee
Am I ready?
Please don't remember me


For what I did last night, oh
I guess I played a Flying V

[Instrumental Outro]


Eddie - Red Hot Chili Peppers 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Tôi đi thuyền trong con đường của hoàng hôn
Tôi là một vị vua một chút
Granny sẽ có một chuyến đi
Tôi đã uốn cong dây
Có búa trong cả hai tay tôi
Thật là một liên lạc tinh tế
Họ nói tôi đến từ Amsterdam
Điều đó làm cho tôi Hà Lan?


[Điệp khúc]
Xin đừng nhớ tôi
Cho những gì tôi đã làm đêm qua, oh
Xin đừng nhớ tôi
Yêu chúng trẻ em
Xin đừng nhớ tôi
Chỉ mới năm 1980, chỉ mới năm 1983
[Câu 2]
Hút thuốc lại
Cảm thấy ánh sáng của riêng tôi
Anh trai tôi là một thủ môn
Tôi đã kết hôn với một người vợ truyền hình
Camaro của dеvil
Đỗ xe ở trường trung học


Một chút sombrеro
Vì giáo viên đã quá nóng

[Điệp khúc]
Xin đừng nhớ tôi
Cho những gì tôi đã làm đêm qua, oh
Xin đừng nhớ tôi
Nghe nè
Xin đừng nhớ tôi
Chỉ mới năm 1980, chỉ mới năm 1983

[Cầu]
Nói với tình yêu của tôi "nhưng hãy để tôi không bao giờ"
Không thể phàn nàn về thời tiết


Tuyết ở cầu vồng, có một quả bóng
Cắt răng của tôi xuống rượu whisky
GTO đã cố gắng hôn tôi
Một bài hát nữa, họ đã thấy tất cả
[Công cụ Interlude]

[Điệp khúc]
Xin đừng nhớ tôi
Cho những gì tôi đã làm đêm qua, oh
Xin đừng nhớ tôi
Tôi nói gì, oh?
Xin đừng nhớ tôi
Chỉ mới năm 1980, chỉ mới năm 1983
Xin đừng nhớ tôi


Cho những gì tôi đã làm với David
Bạn biết tôi đang nói chuyện với David Lee
Tôi đã sẵn sàng chưa?
Xin đừng nhớ tôi
Cho những gì tôi đã làm đêm qua, oh
Tôi đoán tôi đã chơi một chiếc V Flying V

[Outro công cụ]YouTube - TOP 50

#sanderlei